Algemene voorwaarden

 

De algemene voorwaarden geven aan onder welke voorwaarden ik zaken doe. Ze geven jou als klant duidelijkheid over je rechten en plichten. In deze algemene voorwaarden vind je:

Artikel 1.   Definities
Artikel 2.   Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Artikel 3.   Offertes
Artikel 4.   Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst
Artikel 5.   Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
Artikel 6.   De Prijs
Artikel 7.   Conformiteit
Artikel 8.   Betaling en incassokosten
Artikel 9.   Retentierecht
Artikel 10. Levering
Artikel 11. Stilzwijgende aanvaarding
Artikel 12. Garantie
Artikel 13. Gebreken na levering
Artikel 14. Klachten, gebreken en geschillen
Artikel 15. Overmacht
Artikel 16. Aansprakelijkheid
Artikel 17. Intellectuele eigendom

Artikel 1. Definities

1. Monique Zonneveld: Edelsmid, als bedrijf ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Vestigingsadres: Van Goghstraat 5, 7312 SW Apeldoorn
website: www.moniquezonneveld.nl
Telefoon: 06-52668001
E-mailadres: info@moniquezonneveld.nl
IBAN: NL66KNAB0408294221
KVK nummer: 83073213
BTW nummer: NL003772818B46
2. Cliënt: de consument of het bedrijf waarmee Monique Zonneveld overeenkomt om goederen, producten en/of diensten af te nemen.
3. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Monique Zonneveld met Cliënt overeenkomt om voor Cliënt een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen, en/of de overeenkomst waarbij Monique Zonneveld zich verbindt een product of dienst te leveren, en Cliënt om daarvoor een prijs in geld te betalen.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, offerte en aanbieding van Monique Zonneveld met of aan Cliënt.
2. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft wat verder in deze voorwaarden is overeengekomen volledig van toepassing.
3. Wanneer onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
4. Wanneer zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
5. Indien Monique Zonneveld niet altijd strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Monique Zonneveld in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
6. Monique Zonneveld heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Alle gemaakte wijzigingen in de algemene voorwaarden van Monique Zonneveld zijn direct van toepassing.
7. Voor Cliënten gelden de Algemene Voorwaarden zoals overeengekomen op het moment van bevestiging van de opdracht.

Artikel 3. Offertes

1. Alle offertes en aanbiedingen van Monique Zonneveld zijn vrijblijvend en gelden voor de duur van 2 maanden.
2. Monique Zonneveld kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Monique Zonneveld behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de in een offerte vermelde prijs aan te passen wanneer als gevolg van een wijziging van de goudprijs of van de koers van de dollar de in de offerte vermelde prijs niet redelijk meer is.
4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Monique Zonneveld daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Monique Zonneveld anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Monique Zonneveld niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst

1. Een Overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Aanbod en aanvaarding kunnen zowel mondeling als schriftelijk geschieden. Of een Overeenkomst wel of niet schriftelijk is vastgelegd, is niet bepalend voor het wel of niet bestaan van die Overeenkomst.
2. De Cliënt is verplicht om alle medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst te geven, die in redelijkheid gevraagd kan worden.
3. De inhoud van een Overeenkomst kan bestaan uit:
a. het in opdracht van Cliënt een door Cliënt aangeleverd juweel, sieraad of ander product bewerken of aanpassen, waarbij Monique Zonneveld wel of niet andere materialen aan het door Cliënt aangeleverde juweel of sieraad toevoegt, al dan niet op basis van een eigen ontwerp;
b. het in opdracht van een Cliënt ontwerpen en vervaardigen van een juweel, sieraad of ander product.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Monique Zonneveld is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Cliënt de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst Monique Zonneveld ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Cliënt de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Cliënt bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Cliënt niet langer van Monique Zonneveld kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Voorts is Monique Zonneveld bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Monique Zonneveld kan worden gevergd.
2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Monique Zonneveld op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Monique Zonneveld de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Indien Monique Zonneveld tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien de ontbinding aan de Cliënt toerekenbaar is, is Monique Zonneveld gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Cliënt niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Monique Zonneveld vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Monique Zonneveld op de Cliënt zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien de Cliënt een door Cliënt aan Monique Zonneveld verleende opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht aan de Cliënt in rekening worden gebracht.

Artikel 6. De Prijs

1. De prijs wordt voor of bij het sluiten van de Overeenkomst bepaald.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
3. Indien de prijs bij het sluiten van de Overeenkomst niet is bepaald of slechts een richtprijs is bepaald, is Cliënt een redelijke prijs verschuldigd. Bij de bepaling van de prijs wordt rekening gehouden met de door Monique Zonneveld ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk bedongen prijzen en met de door haar gewekte verwachtingen over de prijs. Indien een niet-vaste prijs wordt overeengekomen geeft Monique Zonneveld zo nauwkeurig mogelijk aan van welke factoren de hoogte van de uiteindelijke prijs af zal hangen.
4. Monique Zonneveld mag de prijs aanpassen, indien de kostenverhoging het gevolg is van door Cliënt verstrekte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, tenzij Monique Zonneveld de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken. Monique Zonneveld is verplicht Cliënt zo spoedig mogelijk te waarschuwen voor een prijsverhoging, opdat deze een voorstel kan doen tot beperking of vereenvoudiging van het werk.
5. Monique Zonneveld behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de met Cliënt afgesproken prijs aan te passen wanneer sprake is van grote schommelingen op de wereldmarkt in de goudkoers of de dollarkoers.

Artikel 7. Conformiteit

1. Monique Zonneveld staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 8. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient te geschieden vooraf of bij ophalen van het product. Dit kan ter plekke in het atelier van Monique Zonneveld overgemaakt worden. Indien is overeengekomen dat achteraf betaald mag worden, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Monique Zonneveld aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Monique Zonneveld is gerechtigd om vooruitbetaling van (een gedeelte van) de overeengekomen prijs te eisen. Het gedeelte dat vooruit moet worden betaald, bedraagt wanneer de Cliënt een consument is ten hoogste vijftig procent van de totale prijs.
2. Wanneer Monique Zonneveld om aan een vraag van Cliënt te voldoen edelmetalen of andere materialen inkoopt, heeft Monique Zonneveld het recht de kosten daarvoor afzonderlijk, nog voor de vervaardiging van het product, in rekening te brengen.
3. Het afgeven van een sieraad ter reparatie of goud dat omgesmolten moet worden naar een ander sieraad dient als vuistpand voor Monique Zonneveld en geeft Monique Zonneveld zekerheid van betaling. Wanneer er door de Cliënt niet betaald wordt, wordt het sieraad en/of goud eigendom van Monique Zonneveld tot weder betaling.
4. Wanneer een Cliënt drie maanden na het verstrijken van de betalingstermijn nog niet betaald heeft, heeft Monique Zonneveld het recht om het product voor de verkoop te gebruiken of het materiaal van dit product voor eigen gebruik te gebruiken.
5. Wanneer Cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Cliënt van rechtswege in verzuim.
6. Monique Zonneveld heeft in geval van niet tijdige betaling door de Cliënt het recht om de gemaakte (incasso)kosten in rekening te brengen.
7. Monique Zonneveld heeft het recht de door Cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de verschuldigde incassokosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Monique Zonneveld kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
8. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9. Retentierecht

1. Monique Zonneveld heeft het recht om de afgifte van het product op te schorten, totdat het door Cliënt verschuldigde bedrag, met inbegrip van de rente en kosten, volledig aan Monique Zonneveld is voldaan.

Artikel 10. Levering

1. De door Monique Zonneveld opgegeven levertijd van 25 werkdagen zijn indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Cliënt geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Cliënt de overeenkomst in stand laat. De Cliënt is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
2. Levering vindt plaats doordat het product in het bezit wordt gebracht van Cliënt of het product in de macht van Cliënt wordt gesteld. De Cliënt is gehouden om medewerking te verlenen aan de levering.
3. Cliënt dient direct bij levering te onderzoeken of het product gebreken vertoont.
4. Wanneer het product op verzoek van de Cliënt wordt geleverd via een derde en deze derde niet een door Monique Zonneveld aangeboden vervoerder is, dan draagt de Cliënt het risico voor schade, bezorging aan het verkeerde adres of het zoekraken van het product door toedoen van de door Cliënt ingeschakelde derde.
5. Wanneer het product bij de Cliënt wordt bezorgd door Monique Zonneveld of een door Monique Zonneveld aangewezen vervoerder, is het product pas voor risico van Cliënt vanaf het moment van bezorging.

Artikel 11. Stilzwijgende aanvaarding

1. Indien Monique Zonneveld te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en de Cliënt het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt de Cliënt geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
2. Na oplevering is het werk voor risico van de Cliënt. Daarom blijft Cliënt de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Monique Zonneveld kan worden toegerekend.


Artikel 12. Garantie

1. Monique Zonneveld garandeert in het geval van het maken van nieuw (maat)werk gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties garandeert Monique Zonneveld gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van gebreken, tenzij anders is overeengekomen of vermeld, voor zover die betrekking hebben op de door haar gerepareerde/vervangen onderdelen. De Cliënt heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de Cliënt recht op kosteloos herstel, schadeloosstelling, prijsvermindering en ontbinding van de Overeenkomst zoals dat hem op grond van de wet is toegekend.
2. Monique Zonneveld staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van de Cliënt, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Cliënt of derden aan het product hebben aangebracht. Evenmin staat Monique Zonneveld in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
3. Wanneer een edelsteen, diamant dan wel parel enige vorm van schade oploopt bied Monique Zonneveld hier geen garantie op.
4. Indien er sprake is van een door Monique Zonneveld gemaakte toevoeging aan het object dan wel juweel gelden alle bovengenoemde punten alleen op het door Monique Zonneveld vervaardigde onderdeel.
5. De Cliënt behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van de bovengenoemde punten die door Monique Zonneveld zijn genoemd als afgegeven handelsgarantie.

Artikel 13. Gebreken na levering

1. Indien het werk na levering gebreken vertoont waarvoor Monique Zonneveld aansprakelijk is, moet de Cliënt, tenzij dat in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, aan Monique Zonneveld de gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
2. De Cliënt kan vorderen dat Monique Zonneveld de gebreken binnen redelijke termijn wegneemt, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Cliënt bij herstel in plaats van schadevergoeding.

Artikel 14. Klachten, gebreken en geschillen

1. Indien de Cliënt van mening is dat het geleverde niet voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de Overeenkomst, dient de Cliënt dit onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat de levering van het product aan Cliënt heeft plaatsgevonden, aan Monique Zonneveld te melden. Wanneer voornoemde melding na een periode langer dan 14 dagen wordt gedaan, kan Cliënt geen beroep meer doen op het feit dat het geleverde product niet meer aan de overeenkomst beantwoordt.
2. Klachten met betrekking tot zichtbare en verborgen gebreken dienen direct na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 14 dagen daarna, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Monique Zonneveld te worden meegedeeld.
3. Cliënt kan er zich niet op beroepen dat het product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, wanneer dit te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van materialen of zaken die afkomstig zijn van Cliënt.
4. Klachten of gebreken dienen door de Cliënt schriftelijk gemeld te worden bij Monique Zonneveld. Dit kan op de volgende manieren:
– via het contactformulier op de website: www.moniquezonneveld.nl;
– via email: info@moniquezonneveld.nl;
– per post: Monique Zonneveld Edelsmid, Van Goghstraat 5, 7312SW Apeldoorn.
5. Bij Monique Zonneveld ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Monique Zonnevel binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van wanneer de Cliënt een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
6. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
7. Op overeenkomsten tussen Monique Zonneveld en de Cliënt waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Overmacht

1. Monique Zonneveld is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan inbraak, overval, diefstal, brand en ziekte.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

1. Monique Zonneveld spant zich tot het uiterste in om te voorkomen dat zaken die Cliënten ter bewerking of vervaardiging aan haar toevertrouwen, beschadigd of verloren raken, onbruikbaar of gestolen worden of tenietgaan. Zij neemt daarbij de zorg van een goed bewaarnemer in acht. Alle aansprakelijkheid voor schade aan, verlies of tenietgaan van een product wordt echter nadrukkelijk uitgesloten, behoudens opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid.
2. Wanneer er zich onverwachte situaties hebben voorgedaan kan Monique Zonneveld de emotionele schade en/of immateriële schade die dit mogelijk met zich mee brengt niet vergoeden. Monique Zonneveld zal met alle zorgvuldigheid, vakkennis en professionaliteit omgaan met de opdracht of reparatie en deze uitvoeren.
3. Cliënt aanvaardt uitdrukkelijk het risico dat ter bewerking aan Monique Zonneveld toevertrouwde zaken, zoals edelmetalen of edelstenen, ondanks de zorgvuldigheid waarmee Monique Zonneveld werkt, beschadigd kunnen raken of teniet kunnen gaan.
4. Monique Zonneveld kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken, die geheel of gedeeltelijk ontstaan in verband met of het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming door de Cliënt van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. be- en/of verwerking en/of reparatie door anderen dan Monique Zonneveld;
d. materialen of zaken, die door de Cliënt aan Monique Zonneveld ter be-en/of verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;
e. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de Cliënt toegepast, alsmede van door of namens de Cliënt koper aangeleverde materialen en zaken.
5. Monique Zonneveld is niet aansprakelijk voor gebreken die de Cliënt op het tijdstip van de oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.
6. Indien Monique Zonneveld aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Monique Zonneveld beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. Eventuele nadere uitkeringen van schadeverzekeringen aan Monique Zonneveld die zien op schade aan, verlies of tenietgaan van een product van de Cliënt worden door Monique Zonneveld of haar verzekeringsinstantie aan de Cliënt uitbetaald. De aansprakelijkheid van Monique Zonneveld is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
8. Monique Zonneveld is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Monique Zonneveld aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Monique Zonneveld toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Monique Zonneveld is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

Artikel 17. Intellectuele eigendom

1. Monique Zonneveld behoudt uitdrukkelijk alle intellectuele rechten op vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, waarop de wet haar recht geeft, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van Monique Zonneveld, niet toegestaan.