Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Monique Zonneveld is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. Monique Zonneveld vrijwaart zich van alle juridische consequenties. Alle op deze website geplaatste content is eigendom van Monique Zonneveld. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Monique Zonneveld.

Copyright en alle rechten voorbehouden © 2020-2024 Monique Zonneveld.